Политика за личните данни

 

Политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на www.sopharmacy.bg

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 25 май 2018 година във всички страни-членки на ЕС започва да се прилага Общият регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation - "GDPR"). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни. Всички посетители на нашия уебсайт са субекти на лични данни и имат различни права в тази връзка. Тази политика има за цел да Ви информира за принципите на защита и личните данни на посетителите на сайта ни, за нашите задължения като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните Ви да бъдат използвани, без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка.

Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществува уебсайтът ни; тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива, ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката. Намерението ни е да публикуваме кратко съобщение в секцията "новини" на www.sopharmacy.bg с най-важните акценти всеки път, когато направим промяна на политиката за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни ("Политиката" или "тази политика").

• Тази политика обхваща всички дейности, свързани с обработката на лични данни в рамките на дигиталните активи – собственост на "СОФАРМАСИ 6" ЕООД.

• Длъжностното лице по защита на личните данни на цялата Група на “Софарма Трейдинг” АД, към която принадлежи „Софармаси 6“ ЕООД, е Адвокатско съдружие "Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков", БУЛСТАТ 177434261, с което можете да се свържете при неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на Вашите права на E-mail: [email protected]

 

II. НЯКОИ ПОНЯТИЯ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПО-ДОБРОТО РАЗБИРАНЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

"Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до Вас – посетителя/ползвателя на нашия уебсайт и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим Вашата самоличност или да свържем Вашето потребителско поведение с точно определно устройство, от което достъпвате уебсайта ни, например.

"Субект на личните данни" – това сте Вие, посетителят на нашия сайт. Написаното в тази политика се отнася само за хора, физически лица, освен, ако изрично не е указано нещо различно.

"Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

"Администратор на лични данни" – по отношение на нашия уебсайт това сме ние, Софармаси. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас. За някои обработки на лични данни може да действаме съвместно с друг администратор.

"Съвместни администратори" – администратори, които съвместн определят целите и средствата на обработването. Такъв може да бъде агенция за провеждане на маркетинговите стратегии на Софармаси, с която ние съвместно определяме целите и средствата за това.

"Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Софармаси стриктно е определил целта на обработката, средствата, с които се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Софармаси в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

"Бисквитка" е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) Ви за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от домейна, от който се "закачат" за устройството. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането Ви в състояние "логнат", докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите Ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт, до проследяване на Вашето поведение при сърфиране в интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да бъде използвана без Вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация.

 

GDPR въвежда или затвърждава съществени правни механизми в полза на субектите на данни. По-долу сме посочили някои от тях, които имат отношение към обработката на лични данни по повод използването на дигитални активи.

"Дигитални активи" – уебсайта www.sopharmacy.bg и Facebook страница на Софармаси; уебсайтът се състои от две секции – в едната може да бъде намерена корпоративна информация за аптеки SOpharmacy и информация за предлаганите в тях продукти, а другата секция представлява онлайн аптека/онлайн магазин, от който посетителят може да закупи дистанционно предлагани в аптеки SOpharmacy продукти.

"Потребителска сесия" – Времето между оторизацията на потребителя и момента на неговото излизане или изтичане поради неактивност на същия. През това време системата на Софармаси разпознава еднозначно клиента.

"Plug-in" – софтуер на трета страна, внедрен в дигитален актив на Софармаси и имащ отношение към проследяване на потребителско поведение и/или осигуряване работата на определена функционалност чрез преминаване към домейна на третата страна.

"Услуги на информационното общество" са услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и от разстояние чрез използването на електронни средства. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал изрично. Електронната търговия също е вид такава услуга.

"Групата на Софарма" са дружествата, чийто капитал се притежава от "Софарма Трейдинг" АД като например "Софармаси 6" ЕООД и останалите дружества Софармаси;

"Лоялна програма" – маркетингова дейност на аптеки Софармаси, при която се предоставят клубни карти SOpharmacy за пазаруване на клиенти с възможност за получаване на промоционални цени.

 

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Софармаси се стреми да защити неприкосновеността и да гарантира сигурността на личните данни на посетителите и потребителите на своите дигитални активи. Когато посетите нашия уебсайт, уеб сървърите на трети лица, които сме допуснали на нашия сайт (например Google), временно ще запазят данните за свързаността на Вашето устройство с нашия уебсайт, както и посетените от Вас страници на сайта ни, идентификационни данни за вида на Вашия браузер и операционна система, както и за уебсайта, от който сте бил препратен към www.sopharmacy.bg. Ние не събираме и не обработваме други лични данни за Вас - например Вашето име, адрес, телефонен номер или E-mail адрес, освен ако не ги предоставите във връзка с Ваше конкретно информационно искане, при попълване на регистрационна форма за кандидатстване за работа или за дадена услуга или с оглед създаване на профил в нашия електронен магазин или заявка за издаване на клубна карта SOpharmacy. Създавайки си профил, Вие получавате допълнителни улеснения при пазаруването онлайн, за което се изисква регистрация нашия уебсайт и парола за достъп с цел по-лесна идентификация и защита на Вашите лични данни.

Преди да бъдат получени личните Ви данни, обработвани посредством уебсайта, ние ще Ви уведомяваме за това съгласно изискванията на чл. 13 от GDPR. Така при възникването на обработка Вие ще знаете кой е администратор, на какви основания и с какви цели обработва данните Ви, как ги съхранява и др.

 

IV. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

1. Цели на обработката

Софармаси събира чрез уебсайта и използва Вашите лични данни за следните цели:

• Предоставяне на поискани от Вас услуги

Почти всички лични данни, които попълвате в регистрационните форми или Вашия профил, са необходими, за да отговорим на Ваша нужда или поискана от Вас услуга, която Софармаси предоставя. За да предоставяме качествено услугите си онлайн и офлайн, ние се нуждаем от Ваши идентификационни данни, като техният обхват варира в зависимост от вида на исканата услуга и приложимите към нея законови изисквания.

В много случаи Вие използвате изготвените от нас регистрационни форми, за да зададете уточняващ въпрос във връзка с предоставяните от услуги, да изразите недоволство или удовлетвореност, да подадете жалба, оплакване или рекламация.

• Подбор на служители, кандидатствали по обяви за работа

Ние предлагаме удобна възможност чрез нашия уебсайт да се запознаете с обявени позиции за работа в аптеките Софармаси от групата на Софарма Трейдинг и да кандидатствате по избрана от Вас обява. Така чрез уебсайта можете да подадете своите документи, като за целите на подбора ние ще Ви идентифицираме и ще обработим изпратената от Вас информация и Ваши лични данни.

• Маркетингова дейност

Личните данни, предоставяни от Вас за целите на създаване на профил за използване на електронния магазин, например, както и в други регистрационни форми, може да бъде използвана, за да Ви информираме за нови услуги, предоставяни от Софармаси, налични отстъпки на съществуващи услуги или някои улеснения в обслужването, които сме създали за Вас. Изпращаните от нас съобщения ще бъдат съобразени с приложимото българско и ЕС законодателство.

За да Ви предложим отстъпки и промоционални продукти обработваме и данните Ви при издаване на клубна карта в хода на Лоялната програма на аптеки Софармаси и при отправяне на запитване от Ваша страна за консултация чрез уебсайта.

Също така, Вие можете да заявите желанието си на нашия уебсайт да се абонирате за нашия бюлетин, като ни предоставите имейл адреса си.

Вие можете да възразите по лесен и удобен начин на използването на Вашите данни за маркетинг, когато основанието за обработка е законен интерес, и ние ще го прекратим незабавно; информацията как да оттеглите веднъж дадено съгласие или да възразите при получаване на нежелано маркетингово съобщение ще бъде поставена винаги на видно място в съобщението.

За целите на маркетинговата дейност извършваме анализ на посещаемостта и проследяване на потребителското поведение на уебсайта чрез кодове от домейни на трети страни, при което обработваме Ваши лични данни като използваме бисквитки. Повече за тях можете да прочетете в Раздел VI от тази политика.

 

2. Основания за обработката

Когато обработваме лични данни за целите на предоставяне на услуги, които сте заявили чрез нашия уебсайт, ние най-често обработваме личните Ви данни на договорно основание съгласно чл. 6, параграф 1, буква "б" от GDPR. Когато се свързвате с нас чрез контактната ни форма, основанието, на което обрабтоваме данните Ви, е съгласието, което ни предоставяте -  чл. 6, параграф 1, буква "а" от GDPR.

В случай, че кандидатствате по обявена от Софармаци позиция чрез уебсайта, ние събираме данните за целите на подбора на основание предоставеното Ваше съгласие за това в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква "а" от GDPR.

За целите на маркетинговите дейности ние обработваме личните Ви данни, защото имаме законен интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква "е" от GDPR или защото Вие сте ни предоставили съгласието си за това на основание чл. 6, параграф 1, буква "а" от GDPR.

 

V. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

1. При предоставяне на поискани от Вас услуги

• За закупуване на продукти от нашата електронна аптека – име, фамилия, телефонен номер, град, пощенски код, адрес и e-mail адрес;

• В случай, че изберете опцията за онлайн заплащане на продукта, ние не обработваме данните за извършваната транзакция, а само Ви препращаме към сигурната среда на платежната система ("Борика").

• За да се свържете с нас – формата за контакт изисква да ни предоставите име и e-mail адрес, за да Ви идентифицираме и да можем да отговорим на Вашето запитване, молба или др.

 

2. При кандидатстване по обява за работа

Когато кандидатствате по обява за работа в някоя от аптеките Софармаси от групата на Софарма Трейдинг, Вие ни предоставяте следните данни: имена, данни за Вашето образование, квалификация, професионален опит, мотивация и др., включени в изпратените от Вас автобиография или мотивационно писмо.

 

3. При осъществяване на маркетингова дейност

• За заявяване на карта от лоялна програма SOpharmacy Клуб и проверка на карта – име, фамилия, телефонен номер, град, пощенски код, адрес и e-mail адрес, рождена дата, пол. При проверка чрез уебсайта на картата Ви е нужно да сте регитриран потребител на sopharmacy.bg

• За получаване на консултация от магистър-фармацевт – Вашият e-mail адрес и данни за здравословното Ви състояние, въз основа на които ще получите консултация;

• За да се абонирате за нашия бюлетин, Вие доброволно ни предоставяте Вашия e-mail адрес, на който Ви изпращаме новини.

• За целите на маркетинговата дейност използваме и бисквитки, като повече за личните Ви данни обработвани чрез тях можете да научите от следващия Раздел VI от тази политика.

 

VI. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Бисквитките, които използваме в нашите дигитални активи, са представени в тази политика съобразно категориите, в които попадат.

От една страна, използваме бисквитки, наречени "сесийни", които имат "живот" само в рамките на една потребителска сесия. Също използваме "задържащи се бисквитки" с цел запазване на информация относно посетители, които достъпват една или повече от интернет страниците ни. Целта при ползване на бисквитките е да Ви предложим оптимално потребителско изживяване и да Ви "разпознаваме", като предлагаме на вниманието Ви, доколкото е възможно, различни интернет страници и ново съдържание при завръщането Ви на нашия уебсайт.

 

1. Категории бисквитки

Бисквитките, представени в таблицата по-долу, се разделят на 4 основни номерирани групи – номерът на групата, към която съответната бисквитка принадлежи, ще откриете в третата колона от таблицата. Моля, обърнете внимание на факта, че всяка бисквитка може да принадлежи едновременно към повече от една група. Категориите са, както следва:

[1] Абсолютно необходими: Без тези бисквитки не можете да разгледате пълноценно нашия уебсайт и да използвате неговите функционалности. Също, без тях не е възможно да ползвате поисканите от Вас услуги на информационното общество.

[2] Бисквитки, подобряващи работата на дигиталния актив: Тези бисквитки събират информация относно това как посетителите използват уебсайта, например кои страници достъпват най-често. Тези бисквитки не събират информация, която се отнася до конкретен посетител. Цялата информация, която бисквитките от тази група събират, е обобщена и по тази причина – анонимна. Тяхното единствено предназначение е да подобрят работата на уебсайта.

[3] Функционални: Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запамети изборите, които правите, и да осигури подобрени, персонализирани спрямо Вашите характеристики и нужди, функционалности. Например, тези бисквитки могат да бъдат използвани за запемятаване на последния въведен от Вас продукт в кошницата при пазаруването Ви чрез електронния ни магазин. Ние ще анонимизираме информацията, която тези бисквитки събират и те не могат да проследяват навиците Ви на сърфиране из други уебсайтове.

[4] Таргетинг или подходяща реклама на продукти: Тези бисквитки се използват, за да можем да Ви показваме реклама, която максимално съответства на Вашите интереси и потребителско поведение.

Вашето съгласие е необходимо условие за закачването на бисквитка, която не е абсолютно необходима.

 

Име

Описание

Категория

Валидност

Домейн

C

Проверява дали браузера на потребителя поддържа бисквитки.

[4]

повече от месец

adform.net

uid

Регистрира уникален потребителски ID за разпознаване на браузера на потребителя при посещения на уебсайтове, които ползват същата рекламна мрежа, с цел оптимизиране на рекламното съдържание.

[4]

повече от месец

adform.net

cid

Оптимизира рекламното съдържание на база потребителското движение.

[4]

повече от месец

adform.net

DSID

Бисквитки на Google / DoubleClick Cookie – други, свързани с Google, като например YouTube, могат да използват тези бисквитки, за да Ви показват по-подходящи реклами.

[4]

повече от месец

doubleclick.net

IDE

Бисквитка на Google DoubleClick за регистриране и отчитане на действията на потребителя на уебсайта след преглед или кликване върху една от рекламите на рекламодателя с цел измерване на ефикасността на реклама и представяне на насочени реклами на потребит

[4]

повече от година

doubleclick.net

AID

Бисквитки на Google / DoubleClick Cookie – други, свързани с Google, като например YouTube, могат да използват тези бисквитки, за да Ви показват по-подходящи реклами.

[4]

повече от месец

doubleclick.net

GAD

Бисквитка на AdOcean за идентифициране

[4]

до 5 години

adocean.pl / gemius.pl

Gdyn

Бисквитка на Gemius за идентифициране

[4]

до 5 години

adocean.pl / gemius.pl

__gfp_64b

Бисквитка на Gemius Cookie, която управлява приемането на други бисквитки от посетителя на сайта.

[4]

до 5 години

adocean.pl / gemius.pl

UID

Тази „бисквитка“ предоставя уникално присвоено, машинно генерирано потребителско име и събира данни за дейността на уебсайта. Тези данни могат да бъдат изпратени на трета страна за анализ и докладване.

[4]

повече от месец

stickyadstv.com

sessionId

Съдържа анонимен идентификатор на сесия.

[4]

повече от месец

stickyadstv.com

uid-bp-*

 

[4]

до 1 часа

stickyadstv.com

__cfduid

Бисквитка, свързана със сайтове, използващи CloudFlare – използва се за ускоряване на времето за зареждане на страниците. Не съдържа информация за идентификация на потребителя.

[1]

повече от година

cloudflare.com

__ra

Бисквитка, свързана с работата на Google Analytics

[3],[2]

повече от 5 години

Google* (google.bg, google.com и др.)

__ralv

Бисквитка, свързана с работата на Google Analytics

[3],[2]

повече от 5 години

Google* (google.bg, google.com и др.)

uik

Бисквитка, свързана с работата на Google Analytics

[3],[2]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

1P_JAR

Тези бисквитки на Google се използват за събиране на статистически данни за уебсайта и проследяване на процентите на реализация.

[3]

повече от месец

Google* (google.bg, google.com и др.)

APISID

Тези бисквитки на Google съхраняват предпочитанията и информацията на потребителите всеки път, когато посещават уеб страници, съдържащи услуга на Google.

[3]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

SAPISID

Тези бисквитки на Google съхраняват предпочитанията и информацията на потребителите всеки път, когато посещават уеб страници, съдържащи услуга на Google.

[3]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

CONSENT

Тази „бисквитка“ предоставя информация за това как крайният потребител използва уебсайта и всяка реклама, която крайният потребител може да е видял преди да посети този уебсайт.

[3]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

DV

Тези бисквитки на Google съхраняват предпочитанията и информацията на потребителите всеки път, когато посещават уеб страници, съдържащи услуга на Google.

[3]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

HSID

Бисквитка на Google – съдържа цифрово подписани и шифровани записи на идентификационния номер на профил в Google и последното време за вход. Комбинацията от тези две "бисквитки" позволява да бъдат блокирани много видове атаки, като например опити за откра

[3],[2]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

SID

Бисквитка на Google – съдържа цифрово подписани и шифровани записи на идентификационния номер на профил в Google и последното време за вход. Комбинацията от тези две "бисквитки" позволява да бъдат блокирани много видове атаки, като например опити за откра

[3],[2]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

NID

Бисквитката на NID на Google съдържа уникален идентификационен номер, който Google използва, за да запомни предпочитанията Ви и друга информация, например предпочитания от Вас език (напр. Английски), колко резултата от търсенето искате да се показват на с

[3],[2]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

OGPC

Тази „бисквитка“ позволява функционалността на Google Map.

[3]

повече от месец

Google* (google.bg, google.com и др.)

OTZ

Бисквитката на Google Analytics, използвана за информация за трафика в уебсайта

[3]

повече от месец

Google* (google.bg, google.com и др.)

SIDCC

Бисквитка на Google, която осигурява данните на потребителите от неоторизиран достъп.

[3]

повече от месец

Google* (google.bg, google.com и др.)

SSID

Тези бисквитки на Google съхраняват предпочитанията и информацията на потребителите всеки път, когато посещават уеб страници, съдържащи услуга на Google.

[3]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

_gid

Бисквитка на Google Analytics, използвана за раграничаване на посетителите на уебсайта.

[3],[2]

повече от година

Google* (google.bg, google.com и др.)

_gat

Бисквитка, използвана за лимитиране на заявките към DoubleClick платформата на Google

[3],[2]

повече от година

doubleclick.net

_ceir

Бисквитка на CrazyEgg – съдържа информация за това дали посетителя е посещавал сайта и преди

[4]

до 5 години

crazyegg.com

cean

Бисквитка на CrazyEgg – съдържа анонимен номер

[4]

повече от месец

crazyegg.com

_drip_client_*

 

[4]

повече от година

crazyegg.com

_gcl_au

Използва се от Google AdSense за експериментиране с ефективността на рекламите в уебсайтовете, използващи техните услуги.

[4]

повече от месец

crazyegg.com

_fbp

Бисквитка на Facebook – за сервиране на реклами на потребители, които вече са посетили сайта, когато са влезли в своята Facebook акаунт или ползват друг продукт на Facebook Advertising.

[3]

7 дни

facebook.com

_ga

Бисквитка на Google Analytics, използвана за раграничаване на посетителите на уебсайта.

[3],[2]

7 дни

Google* (google.bg, google.com и др.)

act

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил.

[3]

от няколко часа до 5 години

facebook.com

c_user

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил.

[3]

от няколко часа до 5 години

facebook.com

datr

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил.

[3]

от няколко часа до 5 години

facebook.com

fr

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил. 

[3]

от няколко часа до 5 години

facebook.com

pl

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил.

[3]

повече от месец

facebook.com

presence

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил. 

[3]

от няколко часа до 5 години

facebook.com

sb

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил.

[3]

повече от месец

facebook.com

spin

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил.

[3]

от няколко часа до 5 години

facebook.com

wd

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил.

[3]

от няколко часа до 5 години

facebook.com

xs

Бисквитки на Фейсбук – при влизане в регистриран във Фейсбук профил.

[3]

от няколко часа до 5 години

facebook.com

anj

Бисквитка на Programmatic - обозначаваща дали ID на „бисквитка“ се синхронизира с партньорите на Programmatic

[4]

повече от месец

adnxs.com

icu

Бисквитка на Programmatic - използва се за избор на реклами и ограничаване на броя пъти, през които даден потребител вижда конкретна реклама. Използваме тази „бисквитка“, за да ви попречи да виждате една и съща реклама отново и отново.

[4]

повече от месец

adnxs.com

uuid2

Тази „бисквитка“ съдържа уникална произволно генерирана стойност, която позволява на платформата да различава браузъри и устройства. Използваме тази „бисквитка“, за да измерим колко често хората предприемат действия като, кликане върху или преглеждане на 

[4]

повече от месец

adnxs.com

c

 

[4]

повече от месец

bidswitch.net

tuuid

Бисквитка на Programmatic

[4]

повече от месец

bidswitch.net

tuuid_lu

Бисквитка на Programmatic

[4]

повече от месец

bidswitch.net

i

Бисквитка на Programmatic - използвана за извличане на реклами, съдържа уникална стойност, но не съдържа лична информация.

[4]

повече от месец

openx.net

p_synced

Тези „бисквитки“ се използват за доставяне на реклами, които са по-подходящи за вас и вашите интереси.

[4]

повече от месец

openx.net

pd

Тези „бисквитки“ се използват за доставяне на реклами, които са по-подходящи за вас и вашите интереси.

[4]

повече от месец

openx.net

sa-user-id

Бисквитка на Programmatic

[4]

до 5 години

stackadapt.com

sa-user-id-v2

Бисквитка на Programmatic

[4]

до 5 години

stackadapt.com

t_gid

Тази бисквитка се предоставя от taboola.com и се използва за рекламни цели.

[4]

повече от година

taboola.com

taboola_usg

Тази бисквитка се предоставя от taboola.com и се използва за рекламни цели.

[4]

повече от година

taboola.com

AUDIT

Използва се за записване на данни за съгласие на бисквитките.

[4]

повече от година

rubiconproject.com

khaos

Вътрешен потребителски идентификатор, използван за анализи.

[4]

повече от година

rubiconproject.com

put_*

 

[4]

повече от месец

rubiconproject.com

rpb

Аудиторни сегменти на издатели и партньори, използвани за частни пазари и за планиране и прогнозиране въз основа на аудитория в поръчки.

[4]

повече от месец

rubiconproject.com

rpx

Съдържа дати на изтичане на срока за информация в бисквитката rpb.

[4]

повече от месец

rubiconproject.com

rsid

Сесийна бисквитка, която съдържа информация за устройство, включително регион (получен от IP адрес, а не данни за геолокация), операционна система, браузър и т.н., която се използва по време на процеса на продажба на рекламни места.

[4]

до затваряне на браузера

rubiconproject.com

ses*

Показва броя пъти, в които Рубикон Проект е обслужвал потребителска реклама за тази конкретна единица от рекламни места.

[4]

един ден

rubiconproject.com

vis*

Показва броя на случаите, когато действието на даден потребител е предизвикало заявка за реклама за тази конкретна реклама.

[4]

един ден

rubiconproject.com

LIG_ULT

 

[4]

повече от година

ligadx.com

LIG_U11

 

[4]

повече от месец

ligadx.com

MIPHPF_SESSION*

Сесийна бисквитка на онлайн платформата

[1]

до 1 часа

sopharmacy.bg

PCC

Постоянна бисквитка на онлайн платформата, изпозлвана за възстановяване на забравени в потребителската кошница артикули.

[1]

повече от година

sopharmacy.bg

gdpr_c

Бисквитка на онлайн платформата, която съдържа информация относно показването на панела с бисквитки.

[1]

повече от месец

sopharmacy.bg

gdpr_mc

Бисквитка на онлайн платформата, която съдържа информация за потребителския избор, кои бисквитки да бъдат показвани.

[1]

повече от 5 години

sopharmacy.bg

CustomCodeCouponCookie

Бисквитка на онлайн платформата, използвана за съхраняване на информация за използвани талони.

[1]

24 часа

sopharmacy.bg

UtmParams

Бисквитка на онлайн платформата, изпозлвана за съхранение на UTM параметри, когато потребителят е насочен към сайта в резултат на рекламна кампания

[1]

30 дни

sopharmacy.bg

CRLC

Бисквитка на онлайн платформата, изпозлване за съхранение на информация за използването на опцията "Запомни ме" чрез попълване на чек бокс

[1]

30 дни

sopharmacy.bg

RatingProductID-*

Бисквитка на онлайн платформата, използвана за съхранението на информация за начинът, по който потребителят е оценил продукт

[1]

7 дни

sopharmacy.bg

RatingBrandID-*

Бисквитка на онлайн платформата, използвана за съхранението на информация за начина, по който потребителят е оценил марката

[1]

7 дни

sopharmacy.bg

PointsReferer

Бисквитка на онлайн платформата, използвана за съхранението на информация, ако потребителят е регистриран по програма за препращане

[1]

30 дни

sopharmacy.bg

Polls_*

Бисквитка на онлайн платформата, използвана за съхранение на информация за гласуване в анкети/проучвания

[1]

7 дни

sopharmacy.bg

ProductReviewRate

Бисквитка на онлайн платформата, използвана за съхранение на информация за прегледани от потребителя продукти

[1]

30 дни

sopharmacy.bg

Intercom-id-*

Бисквитка на Retargeting – уникален, анонимен идентификатор

[4]

повече от месец

sopharmacy.bg

sid-retargeting-dev

 

[4]

повече от месец

sopharmacy.bg

gdpr_uic

Бисквитка на онлайн платформата, която съдържа информация относно уникалният Ви ключ отговарящ за всички Ваши действия по GDPR панела.

[1]

10 години

sopharmacy.bg

PPLastShow

Бисквитка на онлайн платформата, съдържаща информация кога последно е показван промоционалния изкачащ прозорец

[1]

30 дни

sopharmacy.bg

NLPLastShow

Бисквитка на онлайн платформата, съдържаща информация кога последно е показван изкачащия прозорец за бюлетина

[1]

30 дни

sopharmacy.bg

 

Ние използваме възможностите, предоставени ни от кодовете на Google, за да измерваме посещаемостта на сайта ни като брой и честота на посещенията. Ние не използваме тези възможности, за да събираме лични данни или индивидуални IP адреси; данните достигат до нас в обобщен вид и анонимизирани със статистическа цел и подобряване на посетителското изживяване на нашия уебсайт.

Повече за бисквитките, закачени от Google през нашия уебсайт, може да откриете на адрес:

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.  

 

2. Управление на бисквитките

Можете да използвате нашите продукти или услуги и без да се съгласявате с бисквитките, които се закачат за устройството Ви само с Ваше съгласие според описанието по-горе. По всяко време можете да оттеглите съгласието от панела за управление на бисквитките на нашия сайт. Можете да изтриете бисквитките си от твърдия диск на своето устройство по всяко време (file: "бисквитки"). Моля да имате предвид, че това може да Ви попречи да видите някои елементи на нашия сайт или да влоши посетителското Ви изживяване.

Повечето уеб браузъри вече позволяват предварителен контрол на закачането на бисквитки от настройките си.

В случай, че достъпвате наш дигитален актив от мобилно устройство, то е възможно да не успеете да деактивирате бисквитките чрез настройките на интернет браузера си.

 

3. Използване на кодове за интеграция на уебсайта ни със социалната мрежа Facebook

За да Ви улесним при използването на нашия уебсайт, ние използваме инструмента Facebook Widget и Ви предоставяме опцията да се регистрирате на нашия уебсайт чрез Вашия профил във Facebook.  По този начин се закачат кодове, с които се създава връзка между Вашия Facebook профил, от една страна, и нашите уебсайт и Facebook страница, от друга страна. Доколкото тази свързаност и закачането на кодове се реализира единствено, ако Вие изразите желание като се регистрирате на нашия уебсайт чрез Facebook профила си, то не се изисква получаването на Ваше изрично съгласие преди закачване на кодовете.

На следващо място, с цел по-добрата видимост на услугите и новостите, които предоставяме на нашите клиенти, ние сме избрали да използваме инструмента Facebook Pixel, който осигурява връзка на уебсайта ни към страницата ни във Facebook. Моля да имате предвид, че връзката се осъществява чрез прикачване на бисквитка от домейна на Facebook към Вашето устройство, чрез която социалната мрежа може да проследява потребителското Ви поведение и навиците Ви на сърфиране, включително и ако не сте регистриран потребител на мрежата към момента на закачането на бисквитката. Бисквитката се поставя само с Вашето предварително съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.

Следва да имате предвид, че данните, обработвани от посочените по-горе кодове, се получават от Facebook, който попада под юрисдикцията на Съединените американски щати (САЩ). При това положение е възможно да има обработка на лични данни чрез трансфера им към САЩ.

Повече относно данните, събирани от Facebook чрез бисквитки, поставени на нашия уебсайт, можете да получите от политиката им за управление на поверителността и защита на личните данни на адрес: https://www.facebook.com/policy.php

 

VII. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да бъдете напълно информирани за това кои трети лица и с каква цел могат да получат достъп до Вашите лични данни, събрани по повод посещението/ползването на нашия уебсайт, Ви молим да се запознаете със следното.

Получатели на Ваши лични данни са агенции за провеждане на маркетингови кампании на Софармаси. Тези дружества получават данните Ви при задаване на настройки на бисквитки и провеждане на други маркетингови дейности, свързани с нашия уебсайт и Facebook страницата ни.

Обработващи на Ваши лични данни са и всички трети страни, които закачат кодове и бисквитки на Ваше устройство, при посещението Ви на нашия уебсайт, като например, Google и Facebook.

Обработващ лични данни и в това качество получател може да бъдат дружества, осъществяващи уеб хостинга на нашия уебсайт.

Получател на личните Ви данни за маркетингови цели може да бъдат дружества, които провеждат e-mail маркетинг, като Ви изпращат рекламни e-mail съобщения и закачат кодове при отварянето им.

Достъп до Ваши лични данни могат да имат и дружества, които осъществяват IT поддръжка на нашите информационни системи, в които съхраняваме Вашите данни, постъпили чрез уебсайта. Достъпът им до данните в системите има за цел осигуряване на нормално и защитено фукнциониране на системите, а с това и защита на обработваните данни.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Софармаси 6 ЕООД взема предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на Софармаси 6 ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата ?. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията на съответния служител/изпълнител, който ги достъпва.

 

IX. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, получени чрез формите на уебсайта се съхраняват в нашата информационна система, за функционирането на която са взети технически и организационни мерки за сигурност, в т. ч. ползване на отделен сървър от висок клас и с лимитиран достъп, на който се намира само и единствено този уебсайт; използване на криптирана връзка за достъп до сървъра; използване на SSL и  DDoS защита, HTTP/2, "умен" Firewall и fail2ban.

Личните данни, събрани през бисквитки, се пазят в сроковете, указани в таблицата за бисквитките по-горе.

Изпратените през уебсайта автобиографии, снимки и данни за контакт се събират с Ваше съгласие и са обект на стриктна конфиденциалност; данните за кандидатите, които не са избрани да сключат договор със Софармаси, се унищожават непосредствено след приключване на процедурата по подбор, но не повече от 6 месеца; данните на успешните кандидати за работа стават част от трудовите им досиета.

 

X. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Право на информация

Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на Вашите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. В зависимост от начина на първоначално събиране на информация, ние ще показваме най-важното в тази връзка по подходящ и лесно видим начин всеки път.

 

2. Право на достъп

Вие имате право да достъпите личните си данни, събирани пряко от Софармаси 6 ЕООД  като влезете в профила си на sopharmacy.bg или като се обърнете към длъжностното ни лице по защита на личните данни на e-mail адрес: [email protected]

 

3. Право на преносимост

Ние сме длъжни да Ви предоставим всички обработвани от нас лични данни, предоставени ни, за да осъществим услуга по Ваше искане или събрани от Вас с Ваше съгласие, при поискване, в машинно четим формат. Искането следва да се отправи чрез запитване до нашето длъжностно лице по защита на данните на e-mail адрес [email protected] Когато отправите искане за преносимост, ние следва да го изпълним в срок до 20 работни дни от получаването му по канал за електронна комуникация, посочен от Вас. Срокът може да не бъде точно 20 работни дни, когато бисквитките, чрез които се обработват Ваши лични данни, са закачени от външни домейни с Ваше съгласие; в нашия отговор на Вашето искане за упражняване на правото на преносимост ще посочим срока, в който ще можем да изпълним искането Ви.

При изразено желание от Ваша страна можем да препратим файла на друга онлайн аптека. В случай, че исканията към нас от един и същ субект на данни се отправят повече от 2 пъти годишно, то ние бихме могли да съберем такса за тази услуга в разумно обоснован размер.

 

4. Право на коригиране

Имате право да поискате от нас да коригираме погрешно записани или съхранявани лични данни за Вас, които сте ни предоставили чрез уебсайта ни и ние следва да го направим в срок до 15 работни дни от получаване на Вашето искане. Можете да отправите искането си към нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл адрес: [email protected]

 

5. Право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни

Имате право да поискате да преустановим временно обработването на Ваши лични данни (без да ги изтриваме) в случай на отправено от Вас възражение за конкретна тяхна обработка или при предявени от Ваша страна съдебни претенции или жалба в Комисия за защита на личните данни. Искането можете да адресирате до нашето длъжностно лице по защита на данните на e-mail адрес: [email protected]

 

6. Обработка на основание легитимен интерес на Софармаси или трето лице и възражение на такава обработка

Когато съгласието Ви не е поискано и дадено за целите на конкретна обработка, или тя не е непосредствено необходима за изпълнение на поискана от Вас услуга, ние най-вероятно имаме за основание наш или на трето лице законен интерес, който сме преценили, че няма да увреди или би засегнал незначително Вашето право на неприкосновеност на личните данни. Такава преценка винаги ще бъде документирана от нас и ще следва определени критерии и аргументация. Вие имате право да се запознаете с основните моменти от нея при поискване, както и да повдигнете възражение, че, предвид особеностите на Вашата конкретна ситуация, съответната обработка засяга Вашето право на неприкосновеност и/или защита на личните данни по по-съществен от предвидения в обосновката начин. В тези случаи, ние следва да разгледаме Вашето възражение и да се произнесем с аргументирано становище по неговото приемане или отхвърляне в срок от 20 работни дни. С отправянето на възражението на тази обработка, Вие можете да упражните и правото си по т.5 по-горе. Възражението може да адресирате до нашето длъжностно лице по защита на данните на e-mail адрес [email protected]

 

7. Оттегляне на Вашето съгласие

В случаите, когато ние сме поискали Вашето съгласие за дадена обработка на личните Ви данни, Вие винаги можете да го оттеглите. Ако не сте сигурни на какво основание обработваме Ваши лични данни, винаги можете да ни попитате това, както и за точния начин, по който сте дали съгласието си – запитването може да отправите до нашето длъжностно лице по защита на данните на e-mail адрес [email protected] Ние ще Ви отговорим в рамките на 15 работни дни. Ние поддържаме актуална база на съгласията за обработка на лични данни, с която можем да направим справка по всяко време. Оттеглянето на съгласието става по същия начин, по който сте го дали и ние ще Ви предоставим информация или мейл, където можете да направите това лесно и удобно в отговора на Вашето запитване.

 

8. Право на жалба до Комисия по защита на личните данни

Винаги щом счетете, че Вашите права по GDPR са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни. Все пак, би могло да бъде много конструктивно, ако преди това се обърнете към нашето длъжностно лице по защита на личните данни на e-mail адрес [email protected] за да обсъдим възникналия въпрос. Ние се задълажаваме да Ви върнем отговор в срок до 15 работни дни от получаването на оплакването или въпроса Ви.

 

 

УРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИ ДАННИ

 

За подаване на искане относно правата на субект на лични данни в www.sopharmacy.bg се използват следните формуляри:

Искане за достъп до лични данни;

Искане за преносимост на лични данни;

Искане за коригиране на лични данни;

Искане за ограничаване обработването на лични данни;

Искане за изтриване на лични данни;

Възражение срещу обработване на лични данни 

 

Попълненият формуляр се изпраща на [email protected]

 

КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

 

Уведомление за поверителност във връзка с кандидатстването за работа в Софарма Трейдинг;

Уведомление за поверителност във връзка с кандидатстването за работа в Софармаси;