SOpharmacy.bg онлайн аптека Начало

Количка
Търси:
Филтри
Категории с падащо меню

Условия за Промо Игра - Спечели 1 година грижа за детето от SebaMed и още 12 награди

Печеливши Участници1 година грижа за детето от SebaMed:


Надежда Спасова - тел. номер - 0888 212 ***

6 броя SebaMed Бебе измивен гел:                                      6 броя SebaMed Бебе мляко за тяло:
 

Златка Каркелева - тел. номер - 0886 117 ***                            Петя Халкова - тел. номер - 0889 992 ***
Красимира Петрова - тел. номер - 0899 272 ***                        Руска Пенева - тел . номер - 0887 388 ***
Стела Иванова - тел. номер - 0899 454 ***                                Искра Боевска - тел. номер - 0899 923 ***
Лена Давидова - тел. номер - 0888 724 ***                                Петя Божидарова - тел. номер - 0897 492 ***
Иван Найденов - тел. номер - 0883 320 ***                                Силвия Костадинова - тел. номер - 0889 738 ***
Станислава Братованова - тел. номер - 0887 098 ***                Левджиман Ферад - тел. номер - 0896 592 ***

 

Официални правила на Промо Игра:

1. 1 Година грижа за детето от SebaMed

2. Период на Промо Играта:

Настоящата игра е в сила от 24 Септември 2014 г до 22 Октомври 2014 г.

3. Описание на Промо Играта:

​Целта на Промо Играта е популяризиране на марката SebaMed. Играта е тип "томбола", състояща се от Голяма Награда, под  формата на 1 година грижа за Ващето бебе. Това включва продукти  за деца от 0 до 7 години. Продуктите са на стойност 600лв. с ДДС (по цени на Farma.bg) и родителя, който спечели ще има право да избере точно кои продукти иска според възрастта и нуждите на детето (например: 0-1 година, 1-3 години, 3-5 години, 5-7 години…). Освен тази голяма награда, SebaMed ще Ви раздаде още 12 награди  (по 6 броя от два топ продукта, които са популярни сред майките): 6 броя Бебе Измиващ Гел и 6 броя Бебе Мляко за Тяло). За участие в играта, потребителят трябва да се регистрира в нашия онлайн фармацевтичен портал на https://www.farma.bg/register.html и да направи покупка на продукт на марката SebaMed от онлайн магазина, независимо от стойността ѝ. След като регистрираният потребител завърши своята покупка, той автоматично придобива право на участие  в томболата.


4. Организатор на Промо Играта:

"ФАРМА ОНЛАЙН" ЕООД - търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 202907906, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район „Изгрев”, ул. „Николай Хайтов” № 3А, офис 1-5, наричано по-долу “Организатор”.

5. Участници в Промо Играта:

5.1. Участниците в Промо Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промо Играта (наричани по-долу "Официални Правила").

5.2. Участник в Промо Играта е всяко физическо лице, навършило 18 години, което е български гражданин и е направило валидна регистрация във www.Farma.bg и успешна покупка с извършено плащане.

5.3. За да участва в Промо Играта всеки Участник, трябва да предостави в регистрационната форма на www.Farma.bg валидни Име, Фамилия, Телефон, Адрес и валидна Електронна поща (e-mail).

5.4. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Промо Играта.

5.5. Служители и свързани лица на "Фарма Онлайн" ЕООД не могат да участват в Промо Играта.

6. Територия:

Промо Играта се провежда на територията на Република България.

7. Награда:

7.1. На томболен принцип ще бъдат изтеглени:

а) 1 участник за голямата награда - продукти  за деца от 0 до 7 години на стойност 600лв. с ДДС, като печелившият може да избере точно кои продукти иска според възрастта и нуждите на детето (например: 0-1 година, 1-3 години, 3-5 години, 5-7 години…).  

б) 12 участници за малки награди - 1 от двата топ продукта на Sebamed, които се използват от всички майки: 1 брой Бебе Измиващ Гел или 1 брой Бебе Мляко за Тяло 

Наградите ще бъдат раздадени на случаен принцип.

8. Механизъм на Промо Играта:


8.1. Печелившите Участници ще бъдат избрани на 23 Октомври 2014 г. чрез томбола, изтеглена на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните лични данни. Те ще бъдат уведомени чрез имейл и телефонно обаждане от служител на „Фарма Онлайн“ ЕООД на предоставените от тях имейл и телефонен номер за контакт. В сайта и в официалната страница на www.Farma.bg във Facebook ще бъде публикуван списък с печелившите като ще бъдат цитирани техните телефонни номера без последните 3 цифри.

8.2. Наградата ще бъде предоставена на печелившите Участници, при условие че същите отговарят на условията на настоящите Официални правила и предоставят следната информация:

Име, фамилия, телефонен номер, адрес и валидна електронна поща (e-mail) .

8.3. Служител на Организатора се свързва с всеки един от тринадесетте печеливши  Участници чрез посочения при регистрация адрес на електронна поща и чрез телефонно обаждане, за да ги уведоми за Наградата и реда на получаването й.

8.4. Печелившите Участници също могат да установят контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 7 работни дни от публикуване на обявата по точка 7.1 по-горе.

8.5. Печелившите Участници ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от него адрес, в рамките на 14 работни дни от обявяване на печелившите  от служител/и на "Фарма Онлайн" ЕООД, освен ако не е уговорено друго между него и Организатора.

8.6. В случай, че не се осъществи контакт между печелившия  Участник и служител/и на "Фарма Онлайн" ЕООД, Наградата се предлага на друг избран с томбола Участник, който също ще бъде оповестен чрез имейл и телефонно обаждане от служител/и на "Фарма Онлайн" ЕООД.

8.7. Организаторът на Промо Играта не носи отговорност при условие, че печеливш Участник е предоставил невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща или телефон за контакт.

9. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата:

9.1. Всички награди ще бъдат изтеглени от компютър на случаен принцип в присъствие на нотариус.

9.2. С участието си в Промо Играта печелившите Участници дават съгласието си да участват във всички последващи маркетингови дейности на "Фарма Онлайн" ЕООД  с цел популяризирането на работата на компанията.

10. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди и продукти.


11. Прекратяване на Промо Играта:

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промо Играта по всяко време, обявявайки това на официалната страница на www.Farma.bg и страницата на уебсайта във Facebook, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

12. Съдебни спорове:

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците на Промо Играта се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.


13.  Публичност:

С участието си в настоящата Промо Игра, Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Промо Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Промо Играта и в частност за целите на маркетинга и предоставянето на спечелената  Награда.

14. Отговорност

14.1. Участието на всеки Участник в Промо Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Промо Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено или при груба небрежност.

14.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Промо Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

14.3. Организаторът не отговаря:

14.3.1  за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата.

14.3.2 в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да потвърди и получи Наградата в рамките на определените от Организатора правила.

14.3.3 при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

14.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

14.5. Организаторът има право да изключи от участие в Промо Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства, с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Промо Играта и спечелване на Наградата.

14.6. Всички регистрации след определения краен срок на Промо Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни или некоректни някои от данните, съгласно настоящите Официални Правила, които Участникът следва да представи за участие в Промо Играта, се считат за невалидни.

14.7. Организаторът на Промо Играта не се задължава да води кореспонденция  за непечеливши претенции, които възникват след  действителното  раздаване на Наградата.

14.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промо Играта на официалния интернет адрес - www.Farma.bg;

14.9. Организаторът на Промо Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила през целия период на Промо Играта.

Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им на официалния интернет адрес - www.Farma.bg 

15. Допълнителни разпоредби:

15.1. С изпращането на заявление за регистрация от  Участник се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Промо Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


16. Официални правила: 

Официалните правила ще бъдат достъпни на  страницата на играта във www.Farma.bg за периода на Промо Играта.

Участвайки в тази Промо Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Промо Игра.

Настоящите oфициални правила влизат в сила от 24 Септември 2014г.