SOpharmacy.bg онлайн аптека Начало

Количка
Търси:
Филтри
Категории с падащо меню

Условия за Промо Игра - спечели 1 от 100 броя тениски на Лудогорец с логото на Jamieson

Официални правила на Промо Игра:


Списък на спечелилите официалната тениска на ПФК Лудогорец за периода 01.09.2015-09.09.2015 на промо игра "Jamieson"

1. Маруся Василева - тел. номер - 088543xxxx
2. Кристина Кацарова - тел. номер - 088345xxxx
3. Румен Стоянов - тел. номер - 088588xxxx
4. Христо Данов - тел. номер - 088883xxxx
5. Денис Иванов - тел. номер - 088575xxxx
6. Мартин Петров - тел. номер - 088827xxxx
7. Стефан  Йорданов - тел. номер - 088768xxxx
8. Венелин Койчев - тел. номер - 088451xxxx
9. Ивайло Русинов - тел. номер - 088333xxxx
10. Милчо Нинов - тел. номер - 087874xxxx
11. Камен Колев - тел. номер - 088957xxxx
12. Станислав Берков - тел. номер - 089987xxxx
13. Марияна Йорданова - тел. номер - 089546xxxx
14. Марина Начева - тел. номер - 088741xxxx
15. Юри Йорданов - тел. номер - 088461xxxx
16. Валери Веселинов - тел. номер - 088927xxxx
17. Венцеслав Василев - тел. номер - 088866xxxx
18. Ивайло  Томов - тел. номер - 088960xxxx
19. Росен Парлакчиев - тел. номер - 088843xxxx
20. Петьр Попов - тел. номер - 088818xxxx
21. Емил Петров - тел. номер - 087777xxxx
22. Йордан  Терзиев - тел. номер - 089662xxxx
23. Албена Пеловска - тел. номер - 088743xxxx
24. Георги Петров - тел. номер - 089948xxxx
25. Живко Гинчев - тел. номер - 088870xxxx


1. Период на Промо Играта:

Настоящата игра е в сила от 1 Септември 2015 г до 30 Септември 2015 г.


2. Описание на Промо Играта:

​Целта на Промо Играта е популяризиране на марката Jamieson. Играта е тип "томбола", състояща се от 100 тениски на ФК Лудогорец с логото на Jamieson. За участие в играта, потребителят трябва да се регистрира в нашия онлайн фармацевтичен портал на https://www.farma.bg/register.html и да направи покупка на продукт на марката Jamieson от онлайн магазина, независимо от стойността ѝ. След като регистрираният потребител завърши своята покупка, той автоматично придобива право за участие  в томболата. Периода на промо играта е 1 Септември 2015 до 30 Септември 2015.

3. Организатор на Промо Играта:

"ФАРМА ОНЛАЙН" ЕООД - търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 202907906, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район „Изгрев”, ул. „Николай Хайтов” № 3А, офис 1-5, наричано по-долу “Организатор”.

4. Участници в Промо Играта:

4.1. Участниците в Промо Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промо Играта (наричани по-долу "Официални Правила").

4.2. Участник в Промо Играта е всяко физическо лице, навършило 18 години, което е български гражданин и е направило валидна регистрация във www.Farma.bg и успешна покупка с извършено плащане.

4.3. За да участва в Промо Играта всеки Участник, трябва да предостави валидни - Име, Фамилия, Телефон, Адрес и валидна Електронна поща (e-mail).

4.4. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Промо Играта.

4.5. Служители и свързани лица на "Фарма Онлайн" ЕООД не могат да участват в Промо Играта.

5. Територия:

Промо Играта се провежда на територията на Република България.

6. Награда:

6.1. Печелившите Участници, общо сто на брой, имат право да получат Награда, която представлява 1 тениска на ФК Лудогорец с лого на Jamieson.

7. Механизъм на Промо Играта:

7.1. На 10.09.2015, 17.09.2015, 24.09.2015 и 01.10.2015 чрез томбола ще бъдат изтегляни на случаен принцип по 25 печеливши Участника от базата данни, включваща всички Участници и техните лични данни. Те ще бъдат уведомени чрез имейл от служител на „Фарма Онлайн“ ЕООД. На официалната страница на www.Farma.bg във Facebook ще бъде публикуван списък с печелившите като ще бъдат цитирани техните телефонни номера без последните 3 цифри.

7.2. Наградата ще бъде предоставена на печелившите Участници, при условие че същите отговарят на условията на настоящите Официални правила и предоставят следната информация:

Име, фамилия, телефонен номер, адрес и валидна електронна поща (e-mail) .

7.3. Служител на Организатора се свързва с всеки един от стоте печеливши Участници чрез посочения при регистрация адрес на електронна поща, за да ги уведоми за Наградата и реда на получаването й.

7.4. Печелившите Участници също могат да установят контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 7 работни дни от публикуване на обявата по точка 7.1 по-горе.

7.5. Печелившият Участник ще получи Наградата (1 тениска на ФК Лудогорец с лого на Jamieson) чрез куриерска фирма в рамките на 14 работни дни от обявяване на печелившите, освен ако не е уговорено друго между него и Организатора. Единственото условие е той да заплати стойността на доставката в размер от 3.20 лева.

7.6. В случай, че не се осъществи контакт между печелившия Участник и служител/и на "Фарма Онлайн" ЕООД, Наградата се предлага на друг избран с томбола Участник, който също ще бъде оповестен чрез имейл от служител/и на "Фарма Онлайн" ЕООД.

7.7. Организаторът на Промо Играта не носи отговорност при условие, че печеливш Участник е предоставил невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща.

8. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата:

8.1. Всички награди ще бъдат изтеглени от компютър на случаен принцип в присъствие на упълномощен представител от Софарма Трейдинг АД - официален вносител за България на хранителните добавки Jamieson.

8.2. С участието си в Промо Играта печелившите Участници дават съгласието си да участват във всички последващи маркетингови дейности на "Фарма Онлайн" ЕООД  с цел популяризирането на работата на компанията.

9. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди и продукти.

10. Прекратяване на Промо Играта:

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промо Играта по всяко време, обявявайки това на официалната страница на www.Farma.bg и страницата на уебсайта във Facebook, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

11. Съдебни спорове:

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците на Промо Играта се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

12.  Публичност:

С участието си в настоящата Промо Игра, Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Промо Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Промо Играта и в частност за целите на маркетинга и предоставянето на спечелената Награда.

13. Отговорност:

13.1. Участието на всеки Участник в Промо Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Промо Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено или при груба небрежност.

13.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Промо Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

13.3. Организаторът не отговаря:

13.3.1  За каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата.

13.3.2 В случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да потвърди и получи Наградата в рамките на определените от Организатора правила.

13.3.3 При невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

13.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

13.5. Организаторът има право да изключи от участие в Промо Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства, с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Промо Играта и спечелване на Наградата.

13.6. Всички регистрации след определения краен срок на Промо Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни или некоректни някои от данните, съгласно настоящите Официални Правила, които Участникът следва да представи за участие в Промо Играта, се считат за невалидни.

13.7. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на Наградата.

13.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промо Играта на официалния интернет адрес - www.Farma.bg;

13.9. Организаторът на Промо Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила през целия период на Промо Играта.

13.10. Организаторът на Промо Играта си запазва правото да спре играта във всеки един момент като официално оповести това на сайта www.farma.bg. 

Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им на официалния интернет адрес - www.Farma.bg 

14. Допълнителни разпоредби:

14.1. С изпращането на заявление за регистрация от  Участник се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Промо Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

15. Официални правила: 

Официалните правила ще бъдат достъпни на  страницата на играта за периода на Промо Играта.

Участвайки в тази Промо Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Промо Игра.

Настоящите oфициални правила влизат в сила от 1 Септември 2015г.