SOpharmacy.bg онлайн аптека Начало

Количка
Търси:
Филтри
Категории с падащо меню

Условия за игра - спечели 200 лв в продукти на SVR/Skincode

Печеливши участници в Промо Играта:

 

1.  Борис  Христов -  тел. номер 0886499***

2. Мирослава Георгиева - тел. номер 0889727***

3. Юлия Попова - тел. номер 0883443***

4. Станислав Шуманов - тел. номер 0888841***

5. Aнелия Николова - тел номер 0895541***

6. Пламен Белишки - тел. номер 0898515***

7. Петя Халкова - тел. номер 0889992***

8. Елена Пъндева - тел. номер 0896601***

9. Лауринас Розгис - тел. номер 0879544***

10. Кирил Ръждев - тел. номер 0896636***

 

Официални правила на Промо Игра:


1. Период на Промо Играта:

Настоящата игра е в сила от 25 Август 2014 г до 30 Септември 2014 г.

2. Описание на Промо Играта:

​Целта на Промо Играта е популяризиране на марките Skincode и SVR. Играта е тип "томбола", състояща се от 10 еднократни виртуални ваучера на стойност 200 лв (Награда) за покупки на продукти на марките Skincode и SVR в електронния магазин на www.Farma.bg. За участие в играта, потребителят трябва да се регистрира в нашия онлайн фармацевтичен портал на https://www.farma.bg/register.html и да направи покупка от онлайн магазина на стойност от поне 5лв. След като регистрираният потребител завърши своята покупка, той автоматично придобива право на участие  в томболата за спечелване на 1 от 10 еднократни ваучера на стойност 200 лв за продукти от марките Skincode и SVR.


3. Организатор на Промо Играта:

"ФАРМА ОНЛАЙН" ЕООД - търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 202907906, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район „Изгрев”, ул. „Николай Хайтов” № 3А, офис 1-5, наричано по-долу “Организатор”.

4. Участници в Промо Играта:

4.1. Участниците в Промо Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промо Играта (наричани по-долу "Официални Правила").

4.2. Участник в Промо Играта е всяко физическо лице, навършило 18 години, което е български гражданин и е направило валидна регистрация във www.Farma.bg и успешна покупка с извършено плащане на стойност от поне 5 лв.

4.3. За да участва в Промо Играта всеки Участник, трябва да предостави в регистрационната форма на www.Farma.bg валидни Име, Фамилия, Телефон, Адрес и валидна Електронна поща (e-mail).

4.4. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Промо Играта.

4.5. Служители и свързани лица на "Фарма Онлайн" ЕООД не могат да участват в Промо Играта.

5. Територия:

Промо Играта се провежда на територията на Република България.

6. Награда:

6.1. Печелившите Участници, общо  десет на брой, имат право да получат Награда, която представлява еднократен ваучер - виртуален промо код на стойност 200 лв. за покупка на продукти на марките Skincode и SVR от електронния магазин на сайта www.Farma.bg, който се въвежда при пазаруване в сайта и гарантира 100% стойността на продуктите до 200 лв.  Този ваучер може да бъде ползван еднократно. Сумата не трябва да превишава 200лв. 

7. Механизъм на Промо Играта:

7.1. Печелившите Участници ще бъдат избрани на 1 Октомври 2014 г. чрез томбола, изтеглена на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните лични данни. Те ще бъдат уведомени чрез имейл и телефонно обаждане от служител на „Фарма Онлайн“ ЕООД на предоставените от тях имейл и телефонен номер за контакт. В сайта и в официалната страница на www.Farma.bg във Facebook ще бъде публикуван списък с печелившите като ще бъдат цитирани техните телефонни номера без последните 3 цифри.

7.2. Наградата ще бъде предоставена на печелившите Участници, при условие че същите отговарят на условията на настоящите Официални правила и предоставят следната информация:

Име, фамилия, телефонен номер, адрес и валидна електронна поща (e-mail) .

7.3. Служител на Организатора се свързва с всеки един от десетте печеливши Участници чрез посочения при регистрация адрес на електронна поща и чрез телефонно обаждане, за да ги уведоми за Наградата и реда на получаването й.

7.4. Печелившите Участници също могат да установят контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 7 работни дни от публикуване на обявата по точка 7.1 по-горе. След като бъдат уведумени от служител/и на Фарма оналайн за спечелената от тях награда, печелившита имат 7 дневен срок да завършат своята поръчка.

7.5. Печелившият Участник ще получи Наградата (електронен промо код/ваучър) по предоставената от Участника електронна поща в рамките на 14 работни дни от обявяване на печелившите от служител/и на "Фарма Онлайн" ЕООД, освен ако не е уговорено друго между него и Организатора. Единственото условие е той да заплати стойността на доставката.

7.6. В случай, че не се осъществи контакт между печелившия Участник и служител/и на "Фарма Онлайн" ЕООД, Наградата се предлага на друг избран с томбола Участник, който също ще бъде оповестен чрез имейл и телефонно обаждане от служител/и на "Фарма Онлайн" ЕООД.

7.7. Организаторът на Промо Играта не носи отговорност при условие, че печеливш Участник е предоставил невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща или телефон за контакт.

8. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата:

8.1. Всички награди ще бъдат изтеглени от компютър на случаен принцип в присъствие на нотариус.

8.2. С участието си в Промо Играта печелившите Участници дават съгласието си да участват във всички последващи маркетингови дейности на "Фарма Онлайн" ЕООД  с цел популяризирането на работата на компанията.

9. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди и продукти.

10. Прекратяване на Промо Играта:

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промо Играта по всяко време, обявявайки това на официалната страница на www.Farma.bg и страницата на уебсайта във Facebook, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

11. Съдебни спорове:

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците на Промо Играта се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

12.  Публичност:

С участието си в настоящата Промо Игра, Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Промо Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Промо Играта и в частност за целите на маркетинга и предоставянето на спечелената Награда.

13. Отговорност:

13.1. Участието на всеки Участник в Промо Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Промо Играта, освен ако е доказано, че са причинени умишлено или при груба небрежност.

13.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Промо Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

13.3. Организаторът не отговаря:

13.3.1  за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата.

13.3.2 в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да потвърди и получи Наградата в рамките на определените от Организатора правила.

13.3.3 при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

13.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

13.5. Организаторът има право да изключи от участие в Промо Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства, с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Промо Играта и спечелване на Наградата.

13.6. Всички регистрации след определения краен срок на Промо Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни или некоректни някои от данните, съгласно настоящите Официални Правила, които Участникът следва да представи за участие в Промо Играта, се считат за невалидни.

13.7. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на Наградата.

13.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промо Играта на официалния интернет адрес - www.Farma.bg;

13.9. Организаторът на Промо Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила през целия период на Промо Играта.

Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им на официалния интернет адрес - www.Farma.bg 

14. Допълнителни разпоредби:

14.1. С изпращането на заявление за регистрация от  Участник се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Промо Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

15. Официални правила: 

Официалните правила ще бъдат достъпни на  страницата на играта за периода на Промо Играта.

Участвайки в тази Промо Игра, Участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Промо Игра.

Настоящите oфициални правила влизат в сила от 25 Август 2014г.