ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА:
„Кои части на тялото мажем най-старателно?“

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името „Кои части на тялото мажем най-старателно?“

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Награди ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Период на провеждане на играта: от 13:00 ч. на 21.07.2021 г. до 24:00 ч. на 25.07.2021 г.

Съдържанието на тези правила е достъпно на www.sopharmacy.bg тук: www.sopharmacy.bg/bg/vichy-game в периода на организиране на играта, считано от започването ѝ до успешното раздаване на всички награди на печелившите участници.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ж.к. "Изток", ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта.

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

В играта не могат да участват служители на Организатора, както и близки роднини на тези лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участието в играта не се обвързва със закупуването на продукти.

2. Условия на участие:

Всеки участник трябва да сподели в коментар на кои части на тялото си отделя най-голямо внимание при нанасяне на слънцезащитен продукт.

До участие в играта няма да бъдат допускани позорни, клеветнически, неприлични, порнографски, обидни, застрашителни или незаконни материали. До участие в играта няма да бъдат допускани материали, които може да представляват или насърчават поведение, което би се сметнало за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би нарушило по друг начин закона или правилата за използване на Фейсбук.

Всеки участник може да участва с 1 брой коментар, който трябва да съдържа отговор на посочения въпрос. На томболен принцип ще бъдат избрани 3(трима) участника, включили се в играта и изпълнили всички посочени условия за участие, и ще получат като подарък по 1 комплект Vichy Soleil SPF50 Виши с несесер + Vichy Soleil SPF50 крем за лице.

3. Името (или посочените имена в профила във Фейсбук) на спечелилите участници ще бъдат обявени в коментар под тази публикация: https://business.facebook.com/758924017571036/posts/2264975713632518/  на 26.07.2021 г.

4. Участниците, чиито имена са обявени като печеливши, трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение в профила на аптеки SOpharmacy  (https://www.facebook.com/SOpharmacy) във Фейсбук, за да бъдат уточнени трите им имена, точен адрес за получаване на спечелената награда и телефон за контакт до 17:00 часа на 28.07.2021 г.

Ако след този срок Организаторът не е получил необходимата му информация за изпращане на спечелената от някой от участниците награда, на 29.07.2021 г.

организаторът еднократно тегли и обявява нови (нов) печеливши (печеливш) до попълване на първоначално обявената бройка награди. В последвалата допълнителна томбола нямат право да участват (участва) спечелилите (спечелилият) в първата томбола участници (участник).

5. Наградата ще бъде доставена в срок от 1 месец от получаване на данните спечелилия участник на посочения по т.4 адрес от куриер за сметка на Организатора. Доставка се извършва само на територията на Република България.

6. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

7. Всеки участник има право по всяко време да заяви в писмен вид със съобщение, изпратено във Фейсбук профила на аптеки SОpharmacy (https://www.facebook.com/SOpharmacy) отказ от по-нататъшно участие в играта.

8. В случай че някой от спечелилите участници бъде отстранен поради факта, че не отговаря на настоящите правила, на 29.07.2021 г. се провежда еднократно нова томбола за попълване на първоначално обявения брой печеливши.

В последвалата допълнителна томбола нямат право да участват спечелилите в първата томбола участници.

9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът не носи отговорност за мобилната комуникация, чрез която участниците участват в играта.

2. Организаторът не носи отговорност за изгубени или недостигнали до него коментари по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация, както и за настройките на Интернет доставчиците.

3. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.

4. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие в същата.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от „Софарма Трейдинг“ АД (администратора), ЕИК 103267194, адрес: гр. София, ул. “Лъчезар Станчев“№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, телефон за контакт +359 2 8133 660, имейл адрес [email protected].

2. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Фейсбук), ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание дадено от участника съгласие.

3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходното изречение, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

4. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Фейсбук) ще бъдат съхранявани за срок до 14 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени.

Личните данни на участниците, спечелили награда (име на профил във Фейсбук, име, телефонен номер и адрес), ще бъдат съхранявани за срок от 3 месеца след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени.

5. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

6. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.

7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта и получаване на спечелена награда. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта и да получи спечелената награда.

VI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.

2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.

3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на www.sopharmacy.bg тук: www.sopharmacy.bg/bg/vichy-game